Sledování spokojenosti pacientů

Klatovská nemocnice dlouhodobě sleduje míru spokojenosti pacientů s ošetřením v ambulancích nebo s léčbou a hospitalizací na lůžkových odděleních. Sledování se provádí dotazníkovým průzkumem. Tento systém sledování spokojenosti je jednotný v celé skupině Nemocnice Plzeňského kraje.

Dotazníky a jejich distribuce

Používají se dva typy dotazníků – pro AMBULANTNÍ (A) a pro HOSPITALIZOVANÉ (H) pacienty. Distribuují se, když pacient opouští ordinaci (A) nebo v průběhu hospitalizace (H), zpravidla den před plánovaným propuštěním. Dotazníky si může pacient vyžádat i zpětně na oddělení či v ambulanci, kde byl léčen. A ke stažení jsou i níže:

Vyplňování a sběr

Dotazníky obsahují několik jednoduchých dotazů s hodnocením známkami, slovním hodnocením a statistickým zjišťováním. Vyplňují se ručně jakýmkoli vhodným psacím prostředkem. Při vyplňování dotazníků mimo ordinaci nebo lůžkovou stanici je třeba vyplnit i název pracoviště (v záhlaví dotazníku), kde byl pacient ošetřován či léčen. Vyplněný dotazník lze odevzdat personálu, který jej pacientovi poskytl, do schránky ve vestibulu nemocnice nebo je lze poslat poštou (adresa zde). 

Zpracování vyhodnocení

S dotazníky se průběžně seznamuje manažer kvality Klatovské nemocnice. Zároveň je dále zpracovává do elektronické podoby a zpravidla třikrát do roka pak provede vyhodnocení. 

Dopady zjištění a opatření

Manažer kvality buď reaguje na zjištění z dotazníků spokojenosti v reálném čase, kdy se s nimi průběžně seznamuje,  nebo prezentuje výsledky vedoucím pracovníkům jednotlivých oddělení, zejména primářům či vrchním sestrám. V případě negativního hodnocení konkrétních parametrů navrhuje společně vedení nemocnice a oddělení opatření, která negativním jevům zabrání. V případě, že se negativní jevy opakují dlouhodobě, řeší se opatření i na úrovni společnosti Nemocnice Plzeňského kraje, a.s.

Zápatí - další informace

esf eu MMR

©2024 Skupina Nemocnice PK
Created by Beneš & Michl.