Nahlížení do zdravotnické dokumentace

Dle platné legislativy má každý pacient právo nahlédnout do svazku zdravotnické dokumentace a nechat si pořídit její kopii z doby ošetření či hospitalizace v nemocnici. Pokud chce toto právo využít, je třeba postupovat podle níže uvedených informací.

Do zdravotnické dokumentace může nahlížet

Do záznamů autorizovaných psychologických metod a popisu léčby psychologických metod a popisu léčby psychoterapeutickými prostředky může pacient nebo zákonný zástupce pacienta nebo osoba určená pacientem nebo zákonným zástupcem pacienta, pěstoun, nebo jiná pečující osoba nahlížet nebo si pořizovat výpisy nebo kopie pouze v rozsahu záznamu popisu příznaků onemocnění, diagnózy, popisu terapeutického přístupu a interpretace výsledků testů.

Pokud pacient nemůže s ohledem na svůj zdravotní stav určit konkrétní osoby (v souhlasu s hospitalizací), mají právo na informace o jeho aktuálním zdravotním stavu a na pořízení výpisů a kopií zdravotnické dokumentace vedené o pacientovi osoby blízké. Pokud pacient dříve vyslovil zákaz sdělovat informace o svém zdravotním stavu určitým osobám blízkým (např. v předešlé hospitalizaci), lze informaci těmto osobám podat pouze v případě, že je to v zájmu ochrany jejich zdraví nebo ochrany zdraví další osoby, a to pouze v nezbytném rozsahu.

Tiskopisy potřebné k vyřízení Vaší žádosti

Ceník poskytovaných úkonů (uvedené ceny jsou včetně DPH)

Položka cena (včetně DPH)
A5 - jednostranná kopie černobílá; oboustranná 1,- Kč; 2,- Kč / ks
A4 - jednostranná kopie černobílá; oboustranná 2,- Kč; 3,- Kč / ks
A3 - jednostranná kopie černobílá; oboustranná 5,- Kč; 7,- Kč / ks
Výpis ze zdravotnické dokumentace na vlastní žádost  120,- Kč
Kopie snímků (obrazové dokumentace) na multimédia (CD/DVD)  20,- Kč
Náklady spojené s odesláním informací žadateli dle ceníku České pošty

Způsob placení

Platba je přijímána hotově v pokladně Klatovské nemocnice, a. s., pondělí až pátek v době od 7:30 do 14:00 hodin (v pátek do 13:00) před předáním kopií žadateli. Kopie zdravotnické dokumentace nebo kopie snímků může být pacientovi nebo osobě určené pacientem nebo osobě blízké zasílána také do vlastních rukou na dobírku (platba zahrnuje cenu služeb nemocnice a cenu služeb České pošty). Kopie dokumentace pro instituce (komerční pojišťovny, Policie ČR, soud,…) jsou poskytovány s úhradou na fakturu.

Nahlížení do zdravotnické dokumentace

Probíhá za účasti Průvodce pacienta příslušného oddělení, který je po celou dobu přítomen Vašemu nahlížení.

Pokud budete potřebovat některé záznamy vysvětlit, domluví Vám Průvodce pacienta schůzku s lékařem.

Během nahlížení je zakázáno provádět do dokumentace jakékoliv zásahy. Kopie lze pořizovat pouze vlastními prostředky (např. fotoaparátem ve vlastním mobilním telefonu).  

Náležitosti žádosti o nahlížení do zdravotnické dokumentace

Žádáte-li o nahlížení do dokumentace (jste pacient, zákonný zástupce pacienta nebo osoba určená pacientem), musíte vyplnit formulář Žádost a záznam o nahlížení do zdravotnické dokumentace (Vaše totožnost je ověřena podle občanského průkazu před osobním nahlížením do dokumentace).

Žádáte-li o nahlížení do dokumentace z pozice osoby blízké, která není určena pacientem na Souhlasu s hospitalizací nebo Souhlasu s poskytováním informací, musíte vyplnit také formulář Žádost a záznam o nahlížení do zdravotnické dokumentace a musíte doložit úředně ověřený podpis pacienta. Pokud není schopen pacient ze zdravotních důvodů podpisu (nutné doložit lékařskou zprávou) nebo zemřel, doložíte k Žádosti kopii rodného listu nebo oddacího listu (stvrzující Váš vztah k pacientovi), u ostatních osob čestné prohlášení s uvedením vztahu k pacientovi. Nahlížení do dokumentace pacienta není zpoplatněnou službou a to i v případě, že si pacient nebo osoba určená pacientem nebo osoba blízká pořídí kopie dokumentace vlastními prostředky. 

Žádost o pořízení kopie, výpisu bez nahlížení do zdravotnické dokumentace

Vyplníte Žádost a záznam o pořízení kopie nebo Žádost a záznam o pořízení výpisu ze zdravotnické dokumentace a osobně nebo poštou doručíte (adresujete) na příslušné oddělení. V případě, že nejste pacient nebo osoba určená pacientem, musí být na žádosti úředně ověřený podpis pacienta. To platí i v situaci, kdy žádá pacient nebo osoba určená pacientem a chce zaslat kopii dokumentace poštou do vlastních rukou.  Průvodce pacienta na oddělení Vám sdělí částku za Vámi požadovanou službu a po zaplacení poplatku v pokladně nemocnice Vám kopie vyhotoví, nejdéle do 30 dnů od obdržení žádosti. Pokud se zasílá kopie dokumentace poštou do vlastních rukou pacienta nebo osoby určené pacientem nebo osoby blízké, k ceně za služby nemocnice se připočítá cena poštovného a zašle se na dobírku.

Průvodce pacienta předá kopii ZD osobně do rukou žadatele uvedeného na Formuláři Žádosti na základě ověření jeho totožnosti dle občanského průkazu, nebo poštou do vlastních rukou pacienta nebo osoby určené pacientem. Stejný postup platí pro předání výpisu ze zdravotnické dokumentace na základě Žádosti. V případě jakýchkoli pochybností o totožnosti žadatele nebude dokumentace vydána. Žadatel bude vyrozuměn průvodcem pacienta, aby svoji totožnost a vztah k pacientovi prokázal. 

Nahlížení do zdravotnické dokumentace a pořizování její kopie zemřelého pacienta

Právo nahlížet a získat kopii zdravotnické dokumentace má osoba blízká či určená pacientem. Vyplníte Žádost a záznam o nahlížení do zdravotnické dokumentace ev. Žádost a záznam o pořízení kopie zdravotnické dokumentace a doručíte nebo odešlete na příslušné oddělení. K žádosti doložíte kopii rodného listu nebo oddacího listu (stvrzující Váš vztah k pacientovi) a u ostatních osob určených pacientem čestné prohlášení s uvedením vztahu k pacientovi. Vzhledem k tomu, že existují určitá legislativní omezení, budou pověření pracovníci oprávněni žádosti posuzovat.

Průvodce pacienta předá kopii ZD zemřelého pacienta osobně do rukou žadatele uvedeného na formuláři Žádost a záznam o pořízení kopie zdravotnické dokumentace. Kopie budou osobně předány pouze žadateli na základě ověření jeho totožnosti. Poštou jsou doručovány kopie do vlastních rukou žadatele, tedy osoby určené pacientem nebo osoby blízké (neuvedené a nevyloučené pacientem). Stejný postup platí v případě předávání výpisů ze zdravotnické dokumentace zemřelého pacienta.

Průvodce pacienta Vám sdělí částku za požadované služby a po zaplacení poplatku v pokladně KN kopie vyhotoví. Nejdéle do 30 dnů od obdržení žádosti. Pokud se zasílá kopie dokumentace poštou do vlastních rukou žadatele (osoba určená pacientem nebo osoba blízká), k ceně za služby se připočítá cena poštovného a zašle se na dobírku. 

Zápatí - další informace

esf eu MMR

©2024 Skupina Nemocnice PK
Created by Beneš & Michl.